Photo of the Day – Mountain Rice Farm

Mountain Rice Farm